กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ขุดคลองลอกคลองสาธารณะประโยชน์ทำหอกระจายข่าวให้กับชุมชน