โรงไฟฟ้าพลังงานขยะบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด

    โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยใช้เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะชุมชน (RDF) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายเข้าระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 9 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ